Ejerlauget Kvisten & Grenen

Velkommen til den nye hjemmeside for Ejerlauget Kvisten & Grenen. Hjemmesiden er endnu ikke helt færdig, men vi håber på, at hjemmesiden fremadrettet kan blive et medie til kommunikation mellem beboerne på Kvisten og Grenen i Gistrup.

Vedtægter for Ejerlauget Kvisten & Grenen


Reviderede vedtægter godkendt på generalforsamlingen 24. juni 2020.


1. Navn Ejerlaugets navn er: ”Ejerlauget Kvisten og Grenen, Gistrup”


2. Formål

Ejerlaugets formål er at administrere de fælles foranstaltninger, der følger af de i deklarationen for ejerlauget ”Kvisten og Grenen, Gistrup” og for ”Matrikel nr. 1a, Gistrup by, Nøvling sogn”, tinglyst den 12. oktober 1977, indeholdte bestemmelser om vej, sti og fællesarealer.

Jvf. nævnte deklaration og underskrevet erklæring pr. 29. januar 2008, omfatter ejerlauget ”Kvisten og Grenen, Gistrup” tillige ny udstykning på matrikel 1x omfattende 5 ejendomme, matr. nr. 1hn., 1ho., 1hp., 1hq., 1x samt 1hr (vendepladsen), alle Gistrup by, Nøvling samt frivilligt medlemskab af 2 børnehaver, matr. nr. 2ræ og 2sc.


3.Medlemmer

Ejerlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de af førnævnte deklaration og underskrevet erklæring pr. 29.1.2008 omfattede ejendomme samt førnævnte 2 børnehavers frivillige medlemskab. Ejerne har pligt til at være medlemmer, og de er til enhver tid underkastet ejerlaugets vedtægter.

Såfremt der opføres andelsboliger eller ejerlejligheder indenfor ejerlaugets område, er andelsboligforeningen/ejerforeningen medlem af ejerlauget.

Hvert medlem er, efter generalforsamlingens beslutning herom, forpligtiget til at betale et kontingent for hver boligenhed medlemmet ejer. De 2 børnehaver betaler samlet kontingent svarende til 1 boligenhed.

Det er alene det enkelte medlems ansvar at oplyse e-mail og ændringer af denne til bestyrelsen.


4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udløbet af marts måned og der indkaldes med tre ugers varsel pr. mail til ejerlaugets medlemmer og til revisor. Sammen med indkaldelsen udsendes dagsorden, regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for kommende år
  6. Valg til bestyrelsen, herunder valg af to suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag til bestyrelsen mailes efterfølgende som supplement til indkaldelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.


5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan når som helst indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, ligesom en sådan kan besluttes på en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har pligt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst en tredjedel af ejerlaugets medlemmer kræver dette, med angivelse af dagsorden.

For den ekstraordinære generalforsamling gælder helt samme regler som for den ordinære generalforsamling.


6. Stemmeret

Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen for hver boligenhed medlemmet ejer, og møderet har ethvert medlem og dettes ægtefælle/samlever. De 2 børnehaver har samlet én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem, og således at hver fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

Såfremt en andelsbolig- eller ejerforening er medlem af ejerlauget, har foreningen ligeså mange stemmer, som der er boliger i foreningen. Andelsbolig- eller ejerforeningens stemmeret kan ikke udøves af foreningen som sådan, men skal delegeres uigenkaldeligt til den enkelte andelshaver eller ejerlejligheds ejer.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre vedtægterne foreskriver andet.


I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af de fremmødtemedlemmer af ejerlauget.


Ejerlauget ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, valgt for to år ad gangen, og bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.


Af valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger bestyrelsen selv formanden, næstformanden og kassereren.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.


7. Tegning af bestyrelsen

Ejerlauget tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller kassereren.


8. Regnskabsår

Ejerlaugets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.


9. Udtræden

Udtræden af ejerlauget kan kun ske i forbindelse med salg af medlemmets ejendom og medlemmet har, i tilfælde af udtræden, intet krav på andel i ejerlaugets formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor ejerlauget, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor ejerlauget indtil den nye ejer har berigtiget restancerne.

Såvel den tidligere som den nye ejer er forpligtet til at anmelde ejerskifte til bestyrelsens formand eller kasserer og oplyse den nye ejers navn, bopæl og e-mailadresse samt ejendommens matrikelbetegnelse.


10. Ændring af vedtægter

Nærværende vedtægter kan kun ændres med samtykke fra Aalborg kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. juni 2020.