Ejerlauget Kvisten & Grenen

Velkommen til den nye hjemmeside for Ejerlauget Kvisten & Grenen. Hjemmesiden er endnu ikke helt færdig, men vi håber på, at hjemmesiden fremadrettet kan blive et medie til kommunikation mellem beboerne på Kvisten og Grenen i Gistrup.

Generalforsamling

Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udløbet af marts måned og der indkaldes med tre ugers varsel pr. mail til ejerlaugets medlemmer og til revisor. Sammen med indkaldelsen udsendes dagsorden, regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:


  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for kommende år
  6. Valg til bestyrelsen, herunder valg af to suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt


Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag til bestyrelsen mailes efterfølgende som supplement til indkaldelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.